Algemene voorwaarden

PensioenDividend.nl is een publicatie van Wimer B.V. en verschijnt 12 keer per jaar. Deze publicatie wordt, in de vorm van maandelijkse nieuwsbrieven, naar de abonnees verstuurd. Na publicatie is deze nieuwsbrief op de website te lezen. Per e-mail worden er tussentijds updates verstuurd. Wimer B.V. is gevestigd aan de Janseniuslaan 64-A, 4561 NN te HULST, Nederland. Tel: + 31 (0) 114 - 315 345. De adviezen in de nieuwsbrief en op de website zijn geschreven door medewerkers van Wimer BV, tenzij anders vermeld.

PensioenDividend.nl publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Bij de samenstelling van de inhoud is voor een aantal ondernemingen de opinie en taxatie ontleend aan diverse gerenommeerde effectenhuizen. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico's die aan beleggen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Wimer BV, haar redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in Hoog Dividend aandelen worden gelopen en verklaren met het aangaan van een abonnement hiermee akkoord te gaan.  Abonnees en ook derden moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de producten die wij adviseren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

Medewerkers van Wimer BV zijn niet bevoegd om abonnees en niet abonnees van persoonlijke adviezen te voorzien. Persoonlijke adviezen zullen daarom nooit worden gegeven. Wel kunnen vragen over de inhoud in de publicaties worden behandeld, zulks ter beoordeling van de redactie. Vragen over de inhoud van de nieuwsbrieven zullen nooit direct worden beantwoord, ook niet als die via email of brieven worden gesteld.

Wimer B.V. en/of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door Wimer B.V. en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door Wimer, bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn vooral de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies.

PensioenDividend.nl publicaties zijn bestemd voor betalende abonnees. Abonnementen zijn uitsluitend verkrijgbaar in kwartaalabonnementen à € 49,95. Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden via een doorlopende automatische machtiging op uw bankrekening of creditcard. Abonnees mogen slechts 1 X gebruik maken van een speciale kortingsactie. 

Met de Niet Goed Geld Terug garantie kunt u PensioenDividend.nl 7 dagen gratis uitproberen. Bent u niet tevreden, betalen wij u het volledige abonnementsgeld binnen 30 dagen terug. Als u daaraan twijfelt, kunt u de betaling doen middels de bankmachtiging. Dat geeft u namelijk het recht om het bedrag van de abonnementskosten kosteloos door uw bank te laten storneren. U koopt dus nooit een kat in de zak, omdat uzelf bepaalt of u het abonnementsgeld laat storneren als u niet tevreden bent.

Opzeggen van uw abonnement is kosteloos echter, om misbruik te voorkomen berekenen wij bij een 2e opzegging 10 euro administratiekosten, bij een 3e opzegging en meer, 25 euro per opzegging. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Indien u uw bank of creditcard maatschappij opdracht geeft tot het laten storneren van een betaling zonder dat u het abonnement bij ons hebt opgezegd, rekenen wij u €10,- storneringskosten + de abonnementskosten voor de periode dat u abonnee was.

Ook gedurende de gehele looptijd van het abonnement heeft u een Niet Goed Geld Terug garantie. Mocht u om wat voor reden ook niet tevreden zijn, dan garanderen wij u dat u bij opzegging het resterende abonnementsgeld van ons terugkrijgt. Voor de berekening van het restbedrag wordt het totale abonnementsgeld gelijkmatig over de maanden van het abonnement verdeeld.

Om onderbrekingen in uw abonnement te voorkomen en om gebruik te kunnen maken van dit speciale tarief, incasseren wij het abonnementsbedrag ieder kwartaal automatisch van uw creditcard of bankrekening.

De ontvanger van de nieuwsbrief, of andere informatie van verzender verstrekt toestemming aan verzender tot het verzenden van reclame (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

PensioenDividend.nl, een publicatie van Wimer B.V. All rights reserved, world wide.
 

Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsregistratie. Uitgeverij Wimer BV verplicht zich uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken en niet
door te geven aan derden. PensioenDividend® is a registered trademark of publishing house Wimer BV. All Wimer products come under dutch law. Multiplication of any kind without explicit permission of the publisher is prohibited.

Publicatie van Wimer BV Investment Research
Realisatie: TiDi Graphics | Vormgeving: Happy Cactus

Elkemaanddividend.nlElkeMaandDividend is een initiatief van
PensioenDividend dat zich eveneens richt op
Hoog Dividend aandelenfondsen die elke maand
uitkeren. De aandelenfondsen erachter zijn hetzelfde.


< Terug naar PensioenDividend.nl Verder naar ElkeMaandDividend.nl >

Op onze website gebruiken wij cookies. Als u deze site gebruikt gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
Wat betekent dit voor mij?